loading
00
Project Header Image
Web Design

ANARTA / Website

客戶 ANARTA
年份 2023 Q2
類型 網站設計
ANARTA 為 一 間 香 港 室 內 設 計 公 司 , 旨 在 將 品 牌 定 位 為 高 端 室 內 傢 俱 設 計 、 固 定 裝 置 和 材 料 的 品 牌 代 理 。 客 戶 希 望 透 過 改 良 品 牌 網 站 , 列 出 所 有 代 表 的 品 牌 資 訊 、 展 示 客 戶 項 目 、 提 供 與 潛 在 客 戶 的 線 上 溝 通 渠 道 , 並 推 廣 品 牌 旗 艦 店 。
Single Image
策略

全方位的設計策略

網 站 介 面 設 計 概 念 採 用 了 「實 體 印 刷 品 牌 書」 的 策 略 , 營 造 沉 浸 式 的 臨 場 感 。 為 與 品 牌 形 象 保 持 一 致 , 我 們 的 設 計 團 隊 亦 嚴 格 遵 循 品 牌 指 南 , 包 括 顏 色 配 搭 和 間 距 使 用 , 與 品 牌 形 象 保 持 一 致 。 此 外 , 團 隊 使 用 網 格 和 線 條 來 展 現 品 牌 產 品 諮 詢 的 專 業 性 , 整 體 設 計 精 確 而 簡 潔 。
Single Image
成效

以全新網站重塑品牌

全 新 的 ANARTA 網 站 配 合 實 體 旗 艦 店 的 開 幕 日 期 順 利 如 期 上 線 , 提 升 品 牌 知 名 度 。 ANARTA 成 功 將 品 牌 定 位 為 高 端 獨 特 的 室 內 傢 俱 設 計 、 固 定 裝 置 和 材 料 的 代 理 商 。 此 外 , 全 新 網 站 在 保 持 ANARTA 的 形 象 下 成 功 將 多 個 高 質 品 牌 匯 聚 一 起 , 展 示 予 目 標 受 眾 。

What our client says

What our client says

慶幸有你同你嘅團隊
同我哋一齊盡力應付昨晚嘅狀況🥲
相信大家都係一樣咁緊張咁努力💪🏻
Kay Tse